Saturday, March 17, 2018

 Dictionary PCB [Phy-Che-Bio]  APK Download

Dictionary PCB [Phy-Che-Bio] APK

84 from - 9.712 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Dictionary PCB [Phy-Che-Bio]
Author: BhoomiApps
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 28 februarie 2018


Download Dictionary PCB [Phy-Che-Bio] APK from BhoomiApps last update 28 februarie 2018 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la Bhoomiapps[@]gmail.com

Dictionary PCB [Phy-Che-Bio] Are you thinking or confused about word PCB,
PCB is the short form of Physics, Chemistry and Biological subjects
So Now talking about our app it is a dictionary application for three main subjects of science which are Physics, Chemistry and Biology. All subjects are well categorized in home screen so you can choose which dictionary you want to use like Physics dictionary for topics such as linear motion, Force, Work ,Power, Energy. Chemistry Dictionary for topics such as polymers and crystal defects or biochemistry.Biology Dictionary for topics such as cell biology, genetics, botany, anatomy etc

Specially for Class 10, Class 11 and Class 12 Students if you are preparing for IIT Exam or AIPMT so its give you complete satisfaction from this three subjects

*** All 3 in 1 Dictionary ***

1. Physics Dictionary : This Application contains over 25000+ "Physics Terms" along with their Scientific Definitions. It is very helpful to the physics students and also helpful for IIT Exam and PMT Students. The app allow you to search Physics terms and see the definition for the same. It contains following topics covered
- Work, power, energy
- Rotary motion
- Oscillatory motion
- Gravity
- Waves
- Elasticity
- Electrostatics
- Direct current
- Magnetic field
- Altering current
- Thermodynamics
- Hydrogen atom
- Optics
- Modern physics
- Hydrostatics
- Astronomy
- Linear motion
- Constant acceleration motion
- Projectile motion
- Constant circular motion
- Force

2. Chemistry Dictionary : This Application contains over 9000 "Chemical Terms" along with their Definitions. It is very helpful to the chemistry student and also helpful for IIT Exam and PMT Students.
The app allow you to search chemistry terms and see the definition for the same.
A simple app designed as a quick reference for chemistry students.
The Application will cover dictionary terms from following topics
- Atomic Structure
- Periodic Chemistry
- Rate of Reactions
- Redox Reaction
- Carbon Compounds
- Chemistry and Environment
- Non Metals
- Chemical Bonding
- Stoichiometry
- State of Matter
- Energy and Energy Change
- Acids, Bases and Salts
- Solubility of Substance
- Rate of Reactions
- Redox Reaction
- Carbon Compounds
- Chemistry and Environment
- Non Metals
- Metals and its Compounds
- Organic Chemistry

3. Biology Dictionary : With more than 3500 biological terms and their meanings, this Biology Dictionary will sure cement your basics of Biology. For quick and smart learning this Biology App has lots of pictorial presentation of all terms and many more.
Biology Dictionary is categorized into the following categories:
- Biochemistry
- Cell Biology
- Genetics
- Anatomy
- Taxonomy
- Endocrinology
- Zoology
- Miscellaneous
- Botany
- Environment Biology
- Microbiology
Its very easy to use dictionary for all students.

New Features :
After lots of research and many students request for Science Quiz, we added this feature for better subjects
study. All Quiz are divided in to their category like
-Physics Quiz
-Chemistry Quiz
-Biology Quiz

Physics Quiz section contain eleven quizzes with lots of questions from physics and science.
Chemistry Quiz section contains all types of important questions like chemistry formulas and many others.
Biology Quiz provides you to better understanding of Bio subjects.
All Quiz has Multiple Choice Questions. Keep Practice for better results.

New feature of our app for science students : our app now contains Science facts Book which gives you very attractive facts that will blow your mind, and now we are working on new feature that is deep study of Physics, Chemistry and Biology, so enjoy reading and wait for next update soon.

Version 4.0 latest features :
1. Physics Dictionary offline is available to use it without internet.
2. Chemistry Dictionary offline is available.
3. Biology Dictionary offline is available with addition definitions of biology chapters.
4. Get some interesting science facts through notifications Te gândești sau confuz cu privire la cuvântul PCB,
PCB este forma scurtă de Fizică, Chimie și discipline biologice
Deci, acum vorbim despre aplicația noastră este o aplicație de dicționar pentru trei teme principale de știință care sunt fizica, chimie si biologie. Toți subiecții sunt bine clasificate în ecranul de start, astfel încât să puteți alege pe care doriți să în dicționarul utilizați ca și dicționarul de fizică pentru subiecte cum ar fi de mișcare liniară, forță, lucru, putere, energie. Chimie Dicționar pentru subiecte cum ar fi polimeri și defecte de cristal sau biochemistry.Biology dicționar pentru subiecte, cum ar fi biologie celulara, genetica, botanică, anatomie etc.

Special pentru clasa 10, clasa 11 și clasa 12 elevi dacă se pregătesc pentru CII Examen sau AIPMT, astfel încât să dea satisfacție completă sa din aceste trei discipline

*** Toate 3 în 1 dicționar ***

1. Fizică dicționar: Această aplicație conține peste 25000+ "Fizică Termenii", împreună cu definițiile lor științifice. Este foarte util pentru studenții de fizică și, de asemenea, de ajutor pentru IIT examen și PMT Studenții. Aplicația vă permite să căutați termeni fizico vezi definiția pentru același lucru. Acesta conține următoarele subiecte acoperite
- Muncă, putere, energie
- Mișcarea de rotație
- Mișcare oscilatorie
- Gravitatie
- Valuri
- Elasticitate
- Electrostatica
- Curent continuu
- Camp magnetic
- Curentul Alterarea
- Termodinamică
- Un atom de hidrogen
- Optica
- Fizica modernă
- hidrostatica
- Astronomie
- Mișcare liniară
- Mișcare accelerație constantă
- Mișcare proiectilului
- Mișcare circulară constantă
- Forta

2. Chimia dicționar: Această aplicație conține peste 9000 de "Chemical Termenii", împreună cu definițiile lor. Este foarte util pentru student chimie si, de asemenea, de ajutor pentru IIT examen și PMT Studenții.
Aplicația vă permite să căutați termeni de chimie și a vedea definiția pentru același lucru.
O aplicație simplă concepută ca o referință rapidă pentru studenții chimie.
Aplicația va acoperi termenii dicționarului din următoarele subiecte
- Structura atomica
- Chimia periodică
- Rata reacțiilor
- Reacție Redox
- Compuși de carbon
- Chimie și Mediu
- Non Metale
- Lipirea chimică
- Stoichiometria
- Stare a materiei
- Energia și schimbările de energie
- Acizi, Baze și săruri
- Solubilitatea Substanță
- Rata reacțiilor
- Reacție Redox
- Compuși de carbon
- Chimie și Mediu
- Non Metale
- Metale și compușii săi
- Chimie organica

3. Biologie Dicționar: Cu mai mult de 3500 de termeni biologici și semnificațiile lor, această Biologie dicționar va ciment sigur elementele de bază ale biologiei. Pentru învățare rapidă și inteligent această Biologie App are o mulțime de prezentare grafică a tuturor termenilor si multe altele.
Biologie dicționar sunt clasificate în următoarele categorii:
- Biochimie
- Biologie celulara
- Genetică
- Anatomia
- Taxonomie
- Endocrinologie
- Zoologie
- Diverse
- Botanică
- Biologie Mediu
- Microbiologie
Este foarte ușor de utilizat dicționar pentru toți elevii.

Functii noi :
După o mulțime de cereri de cercetare și mulți studenți pentru Stiinta Quiz, am adăugat această caracteristică pentru subiecte mai bune
studiu. Quiz toate sunt împărțite în categoria lor cum ar fi
-Physics Quiz
-Chemistry Quiz
-Biology Quiz

secțiunea Fizică Quiz conține unsprezece teste cu o mulțime de întrebări din fizică și știință.
sectiunea Chimie Quiz cuprinde toate tipurile de întrebări importante, cum ar fi formule de chimie și multe altele.
Quiz biologie vă oferă o mai bună înțelegere a subiectelor Bio.
Quiz are toate întrebări cu răspunsuri multiple. Păstra practici pentru rezultate mai bune.

Noua caracteristică a aplicației noastre pentru studenții la: aplicația noastră conține acum fapte de știință de carte care vă oferă fapte foarte atractive, care va sufla mintea ta, iar acum lucrăm la noua facilitate care este studiul profund de Fizică, Chimie și Biologie, deci se bucure de lectură și așteptați pentru actualizarea următoare în curând.

Versiunea 4.0 cele mai recente caracteristici:
1. Fizică Dicționar off-line este disponibil să-l folosească fără internet.
2. Chimia dicționar offline este disponibil.
3. Biologie Dicționar off-line este disponibil cu definițiile de adiție ale capitolelor de biologie.
4. Ia niște fapte de știință interesante prin notificări

Screenshot Dictionary PCB [Phy-Che-Bio] APK

 Dictionary PCB [Phy-Che-Bio] APK Cover Dictionary PCB [Phy-Che-Bio] APK Cover Dictionary PCB [Phy-Che-Bio] APK Cover Dictionary PCB [Phy-Che-Bio] APK Cover Dictionary PCB [Phy-Che-Bio] APK Cover
4.5 stars based on 71457 reviews
free web page hit counter