Friday, February 23, 2018

 Car Launcher Pro  APK Download

Car Launcher Pro APK

89 from - 2.787 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Apk baru download aplikasi android gratis - Download apk global apk android application apk android app - Doodle army 2 mini militia mod apk 4042 pro pack - Sd maid pro android hacks apk games - Apk downloader download apk files directly from google play - Carx highway racing 1542 apk mod money for android - Asphalt 8 airborne mod unlimited money v350j apk - Android apps on pc download android apk bluestacks - Csr racing 2 1162 apk mod data for android - Need for speed no limits 285 apk mod data all gpu
Title: Car Launcher Pro
Author: apps lab studio
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 26 ianuarie 2018


Download Car Launcher Pro APK from apps lab studio last update 26 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la carlauncher[@]mail.ru Politica de confidențialitate 150035, г. Ярославль, ул. Пригородная 18

Car Launcher Pro We represent you Launcher which was specially created for use in the car.
You can use this program as on phone, a pad and on the radio tape recorder on a basis the android.
We combined not only convenient start of programs, but also the onboard computer with convenient count of the passable distance
for the different periods.


Basic functions of the program:

For users of the free version:

• An opportunity to set as the main Launcher about opening via the HOME button (it is relevant for radio tape recorders)

• An opportunity to add any number of applications for quick start on the principal screen.
You can set up several folders for the selected applications and it is easy to switch them on the principal screen (PRO)

• An opportunity to edit already selected applications.
Long retain an icon for opening of the menu of editing

• Display of the current speed or the passable distance and a set of other data.
On the principal screen exact speed cars based on GPS of data is displayed.

• Display of speed in status bar

• Fast call of the list of all applications
Quick start of the menu with the list of all applications with a possibility of sorting: by name,
to installation date, date of up-dating. In case of long keeping of an icon, the mode of deleting application will open.

• A menu slide with the onboard computer
Press the rounded-off button for opening a slide of the menu or pull for the right edge of the screen.

• You can set up a menu slide as it will be convenient to you.

• The menus this in a slide
Displays the current speed, the passable distance, average rate, the general operating time,
maximum speed,
acceleration from 0km/h to 60km/h,
0km/h to 100km/h,
0km/h to 150km/h
the best time and speed for arrival 1/4 miles.
You can always drop data for a trip at any time.

• To each of the listed parameters, it is possible to expose for what time to display:
for a trip, for today, in a week, in a month, during all the time.

• A possibility of switching display of speed in miles or kilometers

• A program StartUp in case of switching on of the device (it is necessary, only for radio tape recorders)

• 3 subjects of the principal screen on a choice by default.

• Support of the third-party subjects created especially for CL

• Support of a set of third-party players about display of a cover

• Support of third-party icons of a pack ice

• Weather on the principal screen (in the presence of the Internet)
- Position fix both on GPS, and on manual input of the city
- Refresh rate setup

• Information on yours location (in the presence of the Internet)

• An opportunity to select the picture in case of start of the program

• Change of a color gamma of the used texts

• Change of color of wall-paper or adding of own wall-paper

• Automatic brightness control of the screen depending on time of day

• A screen saver when clicking for hours with a huge number of settings:
- Different prototypes on a choice
- Several different fonts
- Several formats of date
- An opportunity to change the size and color on everyone to an elema
- An opportunity to remove not the necessary elements
- Data movement on the screen
- Reduction of brightness when opening hours

• Support of system widgets

• Support of a large number of additional screens

• An opportunity to edit any subject on the discretion:
- Stretching
- Deleting
- Relocation
- Adding of several actions on one widget
- To lock start on clicking a widget
- To change a name of a widget and the size of the text
- To change a widget background, etc.

• Expanded set of widgets of Car Launcher:
- Visualization
- Analog hours
- Analog speedometer
- Address widget
- Movement time
- Maximum speed
- Time of stops
- Acceleration from 0km/h to 60km/h,


• Settings for the selected applications:
- The infinite scrolling
- Change of number of applications in a grid
- Bend side
- Flex angle

• Adding and change of the logo

• Expanded settings for change of a color gamma Noi va reprezenta Lansatorul care a fost creat special pentru a fi utilizate în mașină.
Puteți utiliza acest program ca pe telefon, un tampon și pe magnetofon radio pe bază Android.
Am combinat nu numai de pornire convenabil de programe, dar, de asemenea, computerul de bord cu un număr convenabil de distanță acceptabil
pentru diferite perioade.


Funcțiile de bază ale programului:

Pentru utilizatorii versiunii gratuite:

• O oportunitate de a seta ca Lansatorul principal despre deschiderea prin intermediul butonului HOME (este relevant pentru casetofoane radio)

• O oportunitate de a adăuga orice număr de aplicații pentru pornire rapidă pe ecranul principal.
Puteți configura mai multe dosare pentru aplicațiile selectate și este ușor pentru a le schimba pe ecranul principal (PRO)

• O oportunitate de a edita aplicațiile deja selectate.
păstra pe termen lung o pictogramă pentru deschiderea meniului de editare

• Afișarea vitezei curente sau distanța acceptabil și un set de alte date.
este afișat pe ecranul principal mașini de viteză exactă bazate pe GPS de date.

• Afișarea vitezei în bara de stare

• Apel rapidă a listei tuturor aplicațiilor
Pornire rapidă a meniului cu lista tuturor cererilor, cu posibilitatea de sortare: după nume,
până în prezent de instalare, data de reactualizare. În caz de păstrare îndelungată de o pictogramă, modul de aplicare ștergerea se va deschide.

• Un diapozitiv meniu cu computerul de bord
Apăsați butonul rotunjite-off pentru deschiderea unui diapozitiv al meniului sau trageți pentru marginea din dreapta a ecranului.

• Puteți seta un diapozitiv meniu ca acesta va fi convenabil pentru tine.

• Meniurile acestea într-un diapozitiv
Afișează viteza curentă, distanța acceptabil, rata medie, timpul de operare general,
viteza maxima,
accelerația de la 0km / h la 60 kilometri pe oră,
0 kmh la 100 km / h;
0km / h la 150 kilometri pe oră
cel mai bun timp și viteza de sosire 1/4 mile.
Puteți picătură întotdeauna datele pentru o călătorie în orice moment.

• Pentru fiecare dintre parametrii enumerați, este posibil să se expună pentru ce timp pentru a afișa:
pentru o excursie, pentru ziua de azi, într-o săptămână, într-o lună, în timpul tot timpul.

• O posibilitate de comutare de afișare a vitezei în mile sau kilometri

• Un program de StartUp în cazul pornirii dispozitivului (este necesar, numai pentru casetofoane radio)

• 3 subiecte ale ecranului principal cu privire la o alegere în mod implicit.

• Susținerea subiecților terțe părți create special pentru CL

• Susținerea unui set de jucători terțe părți cu privire la afișarea unui capac

• Suport de icoane terță parte dintr-un pachet de gheata

• Starea vremii pe ecranul principal (în prezența Internet)
- Poziția să stabilească atât pe GPS, și introducerea manuală a orașului
- Refresh rata de configurare

• Informații despre a ta locație (în prezența Internet)

• O oportunitate de a selecta imaginea în caz de începere a programului

• Schimbarea unei gama de culori a textelor folosite

• Schimbarea culorii de perete de hârtie sau adăugarea de propriul perete de hârtie

• Controlul automat luminozitatea ecranului în funcție de momentul zilei

• Un economizor de ecran atunci când faceți clic pentru ore cu un număr foarte mare de setări:
- prototipuri diferite pe o alegere
- Mai multe fonturi diferite
- Mai multe formate de data
- O oportunitate de a schimba dimensiunea și culoarea pe toată lumea la un Eiema
- posibilitatea de a elimina nu elementele necesare
- mișcarea de date de pe ecran
- Reducerea luminozității la deschidere ore

• Suport de widget-uri de sistem

• Susținerea unui număr mare de ecrane suplimentare

• O oportunitate de a edita orice subiect de pe discreția:
- Stretching
- Ștergerea
- relocare
- Adăugarea mai multor acțiuni pe un singur widget
- Pentru a bloca pe Start făcând clic pe un widget
- Pentru a schimba numele unui widget și dimensiunea textului
- Pentru a schimba un fundal widget, etc.

• Extins set de widget-uri de auto Launcher:
- Vizualizare
- ore analogice
- vitezometru analogic
- widget Adresa
- Mișcarea de timp
- Viteza maxima
- Timpul de opriri
- Accelerarea de la 0km / h la 60 kilometri pe oră,


• Setările pentru aplicațiile selectate:
- Defilarea infinit
- Schimbarea numărului de cereri într-o grilă
- side Bend
- Unghi Flex

• Adăugarea și schimbarea logo-ului

• Setări extinse de schimbare a unei gama de culori

Screenshot Car Launcher Pro APK

 Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover Car Launcher Pro APK Cover
apk baru blog download files apk pro full version dari aplikasi dan games android terbaru secara gratis untuk semua ponsel dan tablet android download apk global apk android application free android app global apk android apps download apk android applications android apk doodle army 2 mini militia mod apk pro pack purchased unlocked is an action multiplayer 2d game its so addicting that players who plays this daily are increasing in sd maid pro sd maid system cleaning tool is a free app for the android by darken which will clean and can regain precious memory of your android phone online apk downloader download apk files directly from google play to your computer and android device fastest apk downloader android data obb downloader download now smart launcher 3 pro 326010 patched apk mod for android; star warstm knights of the old republic 106 apk data; mini racing adventures 1142 asphalt 8 airborne mod unlimited money apkdata android games download form apkhouse asphalt 8 airborne mod money android games asphalt 8 airborne v350j mod play your favorite android games and use your favorite android apps right from your computer with bluestacks play bigger csr racing 2 1162 apk mod data for android free download new version csr 2 apk rexdl the best racing hd games android next gen graphics obb file download latest version of need for speed no limits 285 apk mod apk data for all gpu adernotegramalipowervr for android4.5 stars based on 59302 reviews
free web page hit counter